Lejebetingelser

 Opbevaring Odsherred


§ 1. Lejers betaling

Lejen betales månedsvis forud til den 1. Der fremsendes ikke lejeopkrævninger, men lejeren skal selv sørge for, at indbetaling sker til den konto, der er anført i lejekontrakten. Vi ser meget gerne at der bliver oprettet en fast BS aftale. Dersom betaling ikke sker rettidigt, er udlejeren berettiget til at gøre brug af § 10. ”Konsekvenser vedr. manglende lejeindbetaling”.


Lejer skal ligge et depositum på 50 kr. for udlevering af nøglebrik til hoveddøren. Ved opsigelse af lejemålet udbetales de 50 kr. mod aflevering af nøglebrik.

 

§ 2. Regulering af lejen

Udlejer har ret til at regulere lejen med 2 måneds varsel. Meddelelse herom vil blive fremsendt til pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mailadresse.

 

§ 3. Benyttelse

Opbevaring Odsherred må kun benyttes til oplagring i et angivet depotrum og ikke andre steder på ejendommen og grunden. Dog er der visse forbehold. Det er forbudt at opbevare brandfarlige eller eksplosive væsker og varer, hvilket også betyder, at maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Det er ligeledes forbudt at opbevare dyr, mad eller ildelugtende produkter og medicin eller sundhedsskadelige materialer. Genstande, der indeholder væsker eller som kan bevirke skade på rummet eller øvrige effekter under opbevaring, må kun opbevares, hvis de er forsvarligt pakket ind eller tømt for væsker.

Hvis lejers opbevarede ting bevirker skade på tredjemands genstande eller udlejers ejendom, er lejer erstatningsansvarlig.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.

Lejer har ingen fremlejeret af lejemålet.

Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods, opbevare i det lejede, eller på nogen måde, lade tredjemand benytte det lejede, uden udlejers skriftlige tilladelse.


§4. Forsikring

Opbevaring sker for lejers egen regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab som følge af brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk el.lign. Det er lejers ansvar at tegne de fornødne forsikringer.

 

§ 5. Åbningstid

Opbevaring Odsherred har åbent mandag til lørdag fra kl. 7 og 22. Søn- og helligdage dog lukket.

 

§ 6. Adfærd  

Det er ikke tilladt at medbringe hunde og andre dyr i det lejede eller på ejendommen.

Udlejer har ret til at bortvise lejer, hvis denne viser forulempende adfærd eller trusler herom i forhold til andre lejere eller ejendommens beboere.

Rygning eller indtagelse af andre rusmidler er forbudt på ejendommens område.

Det er forbudt at fjerne materiel fra ejendommen. Dette vil medføre politianmeldelse.

Hvis lejer efterlader sig genstande eller affald efter udflytning, vil dette uden varsel blive fjernet på lejers bekostning efter lejemålets ophør.  

 

§ 7. Udlejers ret til adgang til det lejede

Hvis en reparation eller vedligeholdelse af det lejede bliver nødvendig, må udlejer skaffe sig adgang til det lejede rum, såfremt han har givet lejer skriftlig meddelelse herom senest 3 dage i forvejen pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mailadresse.

 

§ 8. Opsigelse

Lejer kan opsige lejeaftalen med 1 måneds skriftlig varsel.

Udlejer kan opsige lejeaftalen med en måneds skriftlig varsel. Opsigelsen sendes pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mailadresse.

 

§ 9. Aflevering af lejemål  

Lejemålet skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

 

§ 10. Konsekvenser vedr. manglende lejeindbetaling

§ 10 stk. 1 Såfremt lejer ikke betaler lejen til tiden, vil lejer modtage en påmindelse til den mail som lejer har oplyst på lejekontrakten, såfremt at betalingen stadig udebliver sender Opbevaring Odsherred påkrav om betaling af skyldig leje, og der vil i den forbindelse blive pålagt gebyr (påkravsgebyr). Hvis lejer fortsat ikke betaler den skyldige leje, kan lejemålet ophæves jf. §10 stk. 2 og det skyldige beløb vil overdrages til retslig inkasso og hvis nødvendigt fogeden.

 

§ 10 stk. 2 Opbevaring Odsherred kan hæve lejeaftalen og lejer er i den forbindelse forpligtet til at betale alle udgifter i forbindelse med ophævelsen og evt. udsættelse af det lejede i nedenstående tilfælde:

  • Når leje ikke er betalt rettidigt

  • Når lejer benytter det lejede til andet end aftalt og lejeren ikke trods Opbevaring Odsherreds indsigelse ophører hermed.

  • Når lejeren modsætter sig at Opbevaring Odsherred eller andre (f.eks. bestilt håndværker) får adgang til det lejede, som de har ret til.

  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med Opbevaring Odsherred.

  • Når lejeren vanrøgter det lejede.

  • Når lejeren helt eller delvist overlader brugen af det lejede til en anden, hvor lejeren ikke er berettiget til det.

  • Når lejeren tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og der efter Opbevaring Odsherreds påtale ikke rettes op på det.

  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.
Opbevaring Odsherred

Engmosevej 2 4560 Vig

V/ Michael og Lene

Tlf. 51542712

Info@opbevaring-odsherred.dk